Καθηγητής και ομάδα μαθητών παίζουν παιχνίδια στην αγγλική γλώσσα

Το πρόγραμμα Teaching Young Learners Extension Certificate (TYLEC) στοχεύει να προσφέρει σε καθηγητές τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να διδάξουν με επιτυχία και αυτοπεποίθηση τα Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 7 έως 16 ετών.

Στόχοι του προγράμματος

Τομείς που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 • διδασκαλία των κυριότερων φωνολογικών, λεξικολογικών και συντακτικών φαινομένων της αγγλικής γλώσσας με τρόπο κατάλληλο για παιδιά και εφήβους
 • προσαρμογή των γενικών δεξιοτήτων διδασκαλίας στο ειδικό πεδίο της διδασκαλίας παιδιών και εφήβων
 • κατανόηση των μαθησιακών αναγκών των παιδιών και εφήβων είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε επίπεδο τάξης, καθώς και παροχή κινήτρων σε διάφορες περιστάσεις και συνθήκες. Γίνονται ειδικές αναφορές στις σύγχρονες θεωρίες που αφορούν τη γλωσσική και ευρύτερη ανάπτυξη των παιδιών
 • δημιουργία σχεδίου μαθήματος με σαφείς και εφικτούς στόχους
 • βελτίωση της συνοχής της τάξης και ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών. Δημιουργία του ανάλογου μαθησιακού πλαισίου και των ανάλογων ευκαιριών σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους των μαθητών
 • αξιολόγηση, χρήση και προσαρμογή του υλικού των επίσημων εκδόσεων και δημιουργία απλού εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να περιλαμβάνει οπτικά και ηχητικά βοηθήματα, βίντεο και ηλεκτρονικά μέσα κατάλληλα για παιδιά και εφήβους
 • κατανόηση των κύριων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των διαφόρων προσεγγίσεων στη διδασκαλία των παιδιών και εφήβων
 • ανάπτυξη της ικανότητας του δασκάλου να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του ως εκπαιδευτικού και τη συνεργατικότητά του ως μέλους ομάδας εκπαιδευτικών.

Θεωρητικά μαθήματα

Στο πρόγραμμα TYLEC θα παρακολουθήσετε 38 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων. Στόχος αυτών των μαθημάτων είναι να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις γνώσεις σας και την αυτοπεποίθησή σας στη διδασκαλία παιδιών και εφήβων, ειδικά σε σχέση με τη χρήση των κατάλληλων μέσων, τους τρόπους διαχείρισης της τάξης και τον σχεδιασμό μαθήματος για αυτές τις ηλικίες. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • θεωρίες για την κατάκτηση/εκμάθηση της γλώσσας (language learning theories)
 • διαχείριση σχολικής τάξης (classroom management)
 • εργασιοκεντρική διδασκαλία (task-based learning)
 • το Content and Language Integrated Learning (CLIL) και η διδασκαλία των δεξιοτήτων ζωής (teaching life skills).

Διδακτική πρακτική

Η παρακολούθηση της διδακτικής πράξης από συναδέλφους και η αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής (πέντε ώρες) πραγματοποιούνται Τρίτη ή Παρασκευή (16.00–19.00), ή Σάββατο 08.30–17.30.

Αξιολόγηση από το Trinity College London

Η αξιολόγηση από το Trinity College London θα προγραμματιστεί σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Βασικές πληροφορίες

Ημερομηνίες
προγράμματος
10 Ιανουαρίου–7 Απριλίου 2020

Ημέρες/Ώρες
 • Θεωρητικό μάθημα
  Παρασκευή: 11.00–14.00
 • Διδακτική πρακτική άσκηση
  Τρίτη & Παρασκευή: 16.00–19.00 ή
  Σάββατο: 08.30–17.30
Αξιολόγηση από το
Trinity College London
Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν.
Τοποθεσία Διδακτικό Κέντρο στο Κολωνάκι
Δίδακτρα €600
Πιστοποίηση TYLEC €355