Το British Council είναι ένας διεθνής βρετανικός οργανισμός που προάγει τις πολιτισμικές  σχέσεις και προσφέρει εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, συναντάμε πολλά παιδιά και ενήλικες που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο για ποικίλους λόγους. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο κανένα παιδί ή ενήλικας δεν θα υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη ή θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης όταν βρίσκεται κοντά μας.

Το British Council δεσμεύεται να:

  • συμμορφώνεται με τους σχετικούς βρετανικούς και διεθνείς νόμους και πρότυπα, και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου στις χώρες που λειτουργεί
  • εκτιμά, να σέβεται και να ακούει τα παιδιά και τους ενήλικες
  • ελαχιστοποιεί και να διαχειρίζεται τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να σημειωθεί κακοποίηση, εφαρμόζοντας αυστηρά συστήματα και διαδικασίες προστασίας, όπως ο προγραμματισμός, η αξιολόγηση κινδύνων και οι μηχανισμοί ασφάλειας και προστασίας των παιδιών και των ενηλίκων
  • κοινοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές προστασίας και ασφάλειας, καθώς και πληροφορίες που αφορούν θέματα που απασχολούν τα εμπλεκόμενα μέρη, διασφαλίζοντας το απόρρητο, στο μέτρο του δυνατού, και ζητώντας τη συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων όπου απαιτείται
  • αναλαμβάνει δράση και να διερευνά την υποψία κακοποίησης αναλογικά και δεόντως

Ζητούμε από όλο το προσωπικό να μεριμνά ώστε η συμπεριφορά του να είναι συνεπής με την παγκόσμια πολιτική μας. Ζητούμε επίσης από τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας να ενημερώνονται για αυτήν την παγκόσμια πολιτική και να λειτουργούν εντός του πλαισίου της.

Παρέχουμε επαρκείς και κατάλληλους πόρους για την εφαρμογή αυτής της παγκόσμιας πολιτικής και διασφαλίζουμε ότι κοινοποιείται και γίνεται κατανοητή.

Το British Council επανεξετάζει αυτήν την παγκόσμια πολιτική κάθε χρόνο ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες νομικές και ρυθμιστικές εξελίξεις και να διασφαλίζει τις ορθές πρακτικές.

Η παγκόσμια πολιτική μας έχει εγκριθεί από την Kate Ewart-Biggs OBE, την προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο, τον Μάρτιο του 2021 και έχει προγραμματιστεί να αναθεωρηθεί τον Μάρτιο του 2022.

Ορισμοί:

Ως παιδί ορίζεται από το British Council το άτομο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989) ανεξάρτητα από την ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα στην οποία βρίσκεται ή τη χώρα καταγωγής του.

Ως ενήλικας σε κίνδυνο ορίζεται ένα άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω το οποίο:

  • θεωρεί ότι δεν είναι ικανό να φροντίσει τον εαυτό του ή να προστατευτεί από σημαντικές βλάβες, εκμετάλλευση ή παραμέληση, και/ή
  • θεωρείται ότι διατρέχει κίνδυνο που μπορεί να οφείλεται σε αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα ψυχικής ή σωματικής υγείας, μαθησιακή ή σωματική αναπηρία και/ή έχει πληγεί από καταστροφές ή συγκρούσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το προσωπικό του BritishCouncil δεν συμπεριλαμβάνεται στους ενήλικες σε κίνδυνο, καθώς αυτοί προστατεύονται από τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων (HR) και άλλες εσωτερικές οργανωτικές πολιτικές.