Το British Council είναι ο διεθνής οργανισμός της Βρετανίας που προωθεί τις πολιτισμικές σχέσεις και παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Δημιουργούμε ένα φιλικό περιβάλλον γνώσης και κατανόησης ανάμεσα στους ανθρώπους που ζουν στη Βρετανία και τις άλλες χώρες. Πιστεύουμε ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί ευθύνη όλων. Αντιλαμβανόμαστε ότι η φροντίδα και η πρόνοια των παιδιών έχουν υπέρτατη αξία και ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της προστασίας από κάθε είδους κίνδυνο.

Στο British Council θεωρούμε ότι αποτελεί βασικό μας καθήκον να φροντίζουμε όλα τα παιδιά με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή, καθώς καθήκον μας είναι να προστατεύουμε τα παιδιά από την κακοποίηση. Αυτό το επιτυγχάνουμε με τη συμμόρφωση με τους νόμους της Βρετανίας για την προστασία των παιδιών και τους σχετικούς νόμους σε όλες τις χώρες που λειτουργούμε, καθώς και τηρώντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989.

Ως παιδί ορίζεται από το British Council το άτομο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989) ανεξάρτητα από την ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα στην οποία βρίσκεται το παιδί ή τη χώρα καταγωγής του.

Η πολιτική είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό του British Council σε όλον τον κόσμο. Αφορά όλους όσοι εργάζονται για το British Council, είτε με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Περιλαμβάνονται οι άμεσα εργαζόμενοι, τα μέλη της διοίκησης, οι ανάδοχοι έργων, το προσωπικό μέσω πρακτορείων, οι σύμβουλοι, οι εθελοντές, οι μαθητευόμενοι και οποιοσδήποτε εργάζεται για λογαριασμό του British Council.

Το British Council δεσμεύεται να:

  • εκτιμά, να σέβεται και να ακούει τα παιδιά
  • διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους όταν προσλαμβάνει προσωπικό
  • εφαρμόζει αυστηρά συστήματα και διαδικασίες προστασίας των παιδιών όσον αφορά το προσωπικό του
  • εκπαιδεύει το προσωπικό του ώστε να υπάρχει κατανόηση των θεμάτων προστασίας των παιδιών και να υλοποιείται ο ανάλογος σχεδιασμός και να εφαρμόζεται η ανάλογη πρακτική
  • ενημερώνει τα παιδιά και τους γονείς/κηδεμόνες σχετικά με την προστασία των παιδιών και τους κανόνες καλής πρακτικής
  • ενημερώνει ανάλογα τους φορείς που πρέπει να λάβουν γνώση και να κατατοπίζει τους γονείς και τα παιδιά ανάλογα με την περίπτωση
  • διοικεί αποτελεσματικά το προσωπικό του μέσα από σαφείς διαδικασίες, παρέχοντας επίβλεψη και υποστήριξη.

Θα παρέχουμε τις απαιτούμενες πηγές πληροφόρησης ώστε να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική και θα βεβαιωθούμε ότι θα γίνει γνωστή και κατανοητή.

Το British Council θα επανεξετάζει αυτήν τη δήλωση της πολιτικής του παγκοσμίως σε ετήσια βάση ώστε να λαμβάνονται υπόψη νέες νομικές και θεσμικές εξελίξεις και να διασφαλίζεται η εφαρμογή της καλής πρακτικής.

Γραμμές προστασίας παιδιών

  • Εθνική Γραμμή SOS για τα Παιδιά: 1056
  • Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών: 116111
  • Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά: 116000