Ως ο κυριότερος φορέας πολιτιστικών σχέσεων της Βρετανίας, πρεσβεύουμε τις ίσες ευκαιρίες και το σεβασμό της διαφορετικότητας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού της διαφορετικότητας και για την εξάλειψη των διακρίσεων. Μπορείτε ακόμη να μάθετε πώς έχουμε ενσωματώσει αυτά τα θέματα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας.

Τι είναι οι ίσες ευκαιρίες και ο σεβασμός της διαφορετικότητας;

Πρεσβεύουμε τις ίσες ευκαιρίες, το σεβασμό και την ορθή διαχείριση της διαφορετικότητας καθώς επίσης και την ανάληψη θετικής δράσης για την προώθηση τους. Μέσω των προγραμμάτων μας αναπτύσσουμε σχέσεις με ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ανθρώπων. Η θετική μας ενασχόληση με το εύρος αυτής της διαφορετικότητας είναι ένα βασικό στοιχείο του ρόλου και των στόχων μας στον τομέα των πολιτιστικών σχέσεων και σχετίζεται άμεσα με τις βασικές μας αξίες ως οργανισμός. Οι ίσες ευκαιρίες δεν υφίστανται εάν δεν υπάρχει αναγνώριση και σεβασμός της διαφορετικότητας.

Μάθετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ίσων ευκαιριών και διαφορετικότητας, καθώς επίσης και ποιοι είναι οι επτά τομείς στους οποίους επικεντρωνόμαστε.

Ίσες ευκαιρίες

Οι Ίσες ευκαιρίες αφορούν στη δίκαιη και αμερόληπτη αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Εκφράζονται επίσης με την προσπάθεια αντιμετώπισης λανθασμένων καταστάσεων του παρελθόντος και με τη διασφάλιση ότι οι συναλλαγές μας με τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας διεξάγονται με δημιουργικό τρόπο που δεν αφήνει περιθώριο για μη-δικαιολογημένες διακρίσεις, ενώ αντιθέτως προωθεί τη συμμετοχή όλων.

Σεβασμός της διαφορετικότητας

Ο σεβασμός της διαφορετικότητας αφορά στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος και πρακτικών που απευθύνονται σε όλους και ωφελούν τον οργανισμό, το προσωπικό του και τους συνεργάτες του. Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους από πολλές απόψεις. Η κατανόηση, ο σεβασμός και η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των διαφορών μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την ευρύτερη συμμετοχή που θα αποτελέσει τη βάση της επιτυχίας τόσο σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο οργανισμού.

Οι επτά τομείς στους οποίους επικεντρωνόμαστε

Οι προσπάθειες μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και το σεβασμό της διαφορετικότητας, επικεντρώνονται κυρίως στους ακόλουθους επτά τομείς:

  • Ηλικία
  • Αναπηρία
  • Φυλή/Εθνικότητα
  • Φύλο (συμπεριλαμβανομένης και της διεμφυλικότητας)
  • Θρησκεία/Δόγμα και Πολιτισμός
  • Γενετήσιος προσανατολισμός
  • Ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής

Πως προσεγγίζουμε τις ίσες ευκαιρίες και το σεβασμό της διαφορετικότητας

Έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού της διαφορετικότητας, ενώ συγχρόνως χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία που μας βοηθούν να ελέγχουμε και να αξιολογούμε την πρόοδο των προσπαθειών μας να ενσωματώσουμε πλήρως αυτά τα θέματα σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες μας, λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις μας και συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιασμό όλων των προγραμμάτων μας από την αρχή έως το τέλος. Αυτό ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού της διαφορετικότητας.

Οι πολιτικές και τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει για να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας περιλαμβάνουν τα εξής:

Πολιτική στον Τομέα των Ίσων Ευκαιριών

Η Πολιτική μας στον Τομέα των Ίσων Ευκαιριών (Equality Policy) διασφαλίζει την αποφυγή μη-δικαιολογημένων διακρίσεων στην επιλογή, διατήρηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού μας λόγω φύλου, οικογενειακής κατάστασης, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκείας ή δόγματος, πολιτικών πεποιθήσεων, εθνικότητας ή φυλής, εργασιακής σχέσης, ηλικίας, αναπηρίας ή HIV/AIDS, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, προηγούμενης καταδίκης, συνδικαλιστικής δραστηριότητας ή με βάση την ύπαρξη ή όχι προστατευόμενων μελών. Η Πολιτική μας στον Τομέα των Ίσων Ευκαιριών ωφελεί το προσωπικό μας ή τους πιθανούς εργαζόμενους μας, μάς βοηθάει να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια στον εργασιακό χώρο και συμβάλλει στο να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους συνεργάτες και τους πελάτες μας.

Στρατηγική για το Σεβασμό της Διαφορετικότητας

Η Στρατηγική μας για το Σεβασμό της Διαφορετικότητας (Diversity Strategy) διέπεται από την πεποίθησή μας ότι οι σχέσεις μας με εξωτερικούς συνεργάτες και πελάτες σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα εντός του οργανισμού. Η στρατηγική μας συμβαδίζει με τους στόχους της Βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με την ενσωμάτωση και το σεβασμό της διαφορετικότητας, όπου ο καθένας θα μπορεί να εκφράσει τις δυνατότητές του και να συμβάλλει στην κοινωνία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ισότητας με ολοκληρωμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ομάδων και παρέχοντας προστασία σε όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.britishcouncil.org/organisation/how-we-work/equality-diversity-inclusion

Οι πρωτοβουλίες μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και το σεβασμό της διαφορετικότητας

Επιπλέον της εφαρμογής επίσημων πολιτικών, προσπαθούμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι η δέσμευσή μας στις ίσες ευκαιρίες και το σεβασμό της διαφορετικότητας αντικατοπτρίζεται μέσα από τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές μας. Εδώ θα βρείτε παραδείγματα εκδηλώσεων, προγραμμάτων και άλλων πρωτοβουλιών που διέπονται από το θέμα της διαφορετικότητας και/ή αποδεικνύουν με επιτυχία τη δέσμευσή μας σε αυτό το θέμα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι