Προσωπικό του τμήματος μετάφρασης και επικύρωσης εγγράφων
Η μετάφραση ή και επικύρωση των εγγράφων σας έγινε ακόμα πιο εύκολη!

Με σκοπό την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση σας, μπορείτε πλέον να κάνετε χρήση της υπηρεσίας μετάφρασης ή/και επικύρωσης των εγγράφων σας γρήγορα και εύκολα από τον χώρο σας, οποιαδήποτε στιγμή σας εξυπηρετεί υποβάλλοντας τα έγγραφα σας μέσω email ή μέσω courier. Όταν ολοκληρωθούν θα αποσταλούν σε εσάς μέσω courier! Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες μας προσφέρονται μόνο εξ’ αποστάσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ενότητες «Αποστολή με courier και παραλαβή με courier» και «Αποστολή μέσω email και παραλαβή μέσω courier» παρακάτω, καθώς και τις «Συχνές ερωτήσεις» στην ενότητα «Downloads» στο τέλος αυτής της ιστοσελίδας.

Αν σπουδάζετε ή έχετε τελειώσει τις σπουδές σας στη Βρετανία ή είστε απόφοιτος κολλεγίου που συνεργάζεται με βρετανικά πανεπιστήμια και ολοκληρώσατε τις σπουδές σας στην Ελλάδα, ίσως χρειάζεστε επικύρωση και μετάφραση των βρετανικών ακαδημαϊκών τίτλων σας για κατάθεση στις ελληνικές αρχές όπως το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας).

Αν σκοπεύετε να σπουδάσετε στη Βρετανία, ίσως χρειάζεστε μετάφραση των ελληνικών εγγράφων σας στα Αγγλικά για κατάθεση στα βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις βρετανικές αρχές.

Η υπηρεσία επίσημης και πλήρως αναγνωρισμένης μετάφρασης και επικύρωσης καλύπτει ευρύ φάσμα εγγράφων, όπως:

 • πιστοποιητικά σπουδών
 • αναλυτικές βαθμολογίες και πτυχία που έχουν εκδοθεί από βρετανικά και ελληνικά πανεπιστήμια
 • πτυχία αγγλικής γλώσσας
 • πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις ελληνικές αρχές και άλλα επίσημα έγγραφα που απαιτούνται για την εισαγωγή σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης ιατρικής ειδικότητας στη Βρετανία.

Υπηρεσία μετάφρασης (Αγγλικά προς Ελληνικά/Ελληνικά προς Αγγλικά)

Σε ποια έγγραφα αναλαμβάνουμε την επίσημη μετάφραση;

Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση των ακόλουθων ειδών εγγράφων:

 • έγγραφα που έχουν εκδοθεί από βρετανικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και από άλλους επίσημους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών φορέων (ιατρική ειδικότητα)
 • έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ελληνικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και από άλλους επίσημους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών φορέων (ιατρική ειδικότητα)
 • πτυχία αγγλικής γλώσσας που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους βρετανικούς εξεταστικούς φορείς.

Σημειώστε:

 • Απαιτείται η κατάθεση του πρωτότυπου εγγράφου σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Στην περίπτωση μετάφρασης από Αγγλικά προς Ελληνικά, μεταφράζουμε μόνον εφόσον επαληθεύσουμε τη γνησιότητα του αγγλικού εγγράφου με την εκδούσα αρχή.

Έγγραφα και τρόπος αποστολής

Χρόνος διεκπεραίωσης

 • Η μετάφραση πτυχίων αγγλικής γλώσσας που έχουν εκδοθεί από το University of Cambridge απαιτεί κανονικά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας της επικύρωσης (δεν συμπεριλαμβάνεται η αποστολή με courier).
 • Η μετάφραση των υπόλοιπων εγγράφων απαιτεί κανονικά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας της επικύρωσης του αγγλικού εγγράφου όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω (δεν συμπεριλαμβάνεται η αποστολή με courier).
 • Θα σας ενημερώσουμε μέσω SMS όταν ολοκληρωθεί η επικύρωση ή/και μετάφραση.

Υπηρεσία επικύρωσης

Ποια έγγραφα επικυρώνουμε;

Επικυρώνουμε μόνο έγγραφα που έχουν εκδοθεί από βρετανικούς φορείς με επίσημη ακαδημαϊκή ή επαγγελματική αναγνώριση στη Βρετανία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία επικύρωσης, ανατρέξτε στον Κώδικα Πρακτικής (PDF, 173 kb), όπου συμπεριλαμβάνεται «Ενδεικτική λίστα πιστοποιημένων ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου» στο Τμήμα Γ.

Απαιτείται η κατάθεση του πρωτότυπου εγγράφου σε ορισμένες περιπτώσεις.

Επικυρώνουμε μόνον εφόσον επαληθεύσουμε τη γνησιότητα του εγγράφου με την εκδούσα αρχή. Γι’ αυτό το σκοπό, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε ένα Έντυπο Συναίνεσης (PDF, 56 kb) στα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που η εκδούσα αρχή προβλέπει χρέωση για τη διαδικασία επαλήθευσης γνησιότητας, το κόστος βαρύνει τον πελάτη, και είτε προστίθεται στο κόστος της υπηρεσίας επικύρωσης είτε καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στην εκδούσα αρχή, ανάλογα με την πρόβλεψη αυτής.

Δικαιολογητικά και τρόπος αποστολής

Χρόνος διεκπεραίωσης

 • Η επικύρωση απαιτεί κανονικά 3–5 εργάσιμες ημέρες συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επαλήθευσης γνησιότητας όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω (δεν συμπεριλαμβάνεται η αποστολή με courier).
 • Θα σας ενημερώσουμε μέσω SMS όταν ολοκληρωθεί η επικύρωση ή/και μετάφραση.

Απολεσθέντα/Κατεστραμμένα πτυχία αγγλικής γλώσσας του University of Cambridge

Παρεχόμενη υπηρεσία

Αν έχετε χάσει το πτυχίο αγγλικής γλώσσας του University of Cambridge, ή αν έχει καταστραφεί, εμείς μπορούμε να εκδώσουμε μια Βεβαίωση του British Council που θα αναφέρει το όνομά σας, το επίπεδο, τον βαθμό καθώς και την ημερομηνία που εξεταστήκατε.

Δικαιολογητικά και τρόπος αποστολής

Χρόνος διεκπεραίωσης

 • Ανάλογα με τον τόπο εξετάσεων, θα χρειαστούν 1–5 εργάσιμες ημέρες (δεν συμπεριλαμβάνεται η αποστολή με courier).
 • Θα σας ενημερώσουμε μέσω SMS όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τι έγγραφα χρειάζεται να καταθέσετε;

Δικαιολογητικά για μετάφραση και/ή επικύρωση εγγράφων

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ή σαρωμένο αντίγραφο των εγγράφων που θέλετε να μεταφραστούν/επικυρωθούν (φωτογραφίες εγγράφων δεν γίνονται δεκτές). Εξαιρέσεις που απαιτούν να μας αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο με courier:
  (i) πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους εξεταστικούς φορείς της Βρετανίας
  (ii) τίτλοι σπουδών που έχουν εκδοθεί από βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και θα υποβληθούν στο Foreign, Commonwealth & Development Office στο Ηνωμένο Βασίλειο για επικύρωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
 2. Υπογεγραμμένο αντίγραφο του Εντύπου Αίτησης (PDF, 204 kb).
 3. Αν τα έγγραφα δεν παραληφθούν από τον ίδιο τον κάτοχο του εγγράφου, αναγράψτε το όνομα και τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου παραλήπτη στο Έντυπο Αίτησης.
 4. Ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου/διπλώματος οδήγησης ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης ισοδύναμης αξίας, του κατόχου των εγγράφων.
 5. Αν καταθέτετε έγγραφα που έχουν εκδοθεί από βρετανικό φορέα, υπογεγραμμένο αντίγραφο του Εντύπου Συναίνεσης (PDF, 56 kb).
 6. Αν έχετε μεταφράσει/επικυρώσει τα ίδια έγγραφα στο British Council στο παρελθόν, φωτοτυπίες ή σαρωμένα αντίγραφα της μετάφρασης/επικύρωσης.
 7. Μόνο αν σκοπεύετε να υποβάλλετε πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από το British Council στο Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) για επικύρωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) και επομένως χρειάζεστε επικύρωση πάνω στο πρωτότυπο (η σφραγίδα μπαίνει στο πίσω μέρος του πτυχίου σας) και όχι σε αντίγραφο, παρακαλούμε συμπεριλάβετε συμπληρωμένο το έντυπο Consent to Stamp Original Documents (PDF, 22 kb).

Η μη παροχή των στοιχείων που ζητούνται παραπάνω ενδέχεται να επιφέρει καθυστέρηση στη διαδικασία της μετάφρασης/επικύρωσης. Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις (PDF, 150 kb) με τους οποίους παρέχουμε τις υπηρεσίες επικύρωσης και μετάφρασης.

Δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης απολεσθέντων/κατεστραμμένων πτυχίων αγγλικής γλώσσας του University of Cambridge

 1. Θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε το έντυπο Αίτημα Έκδοσης Βεβαίωσης (PDF, 143 kb).
 2. Ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου/διπλώματος οδήγησης ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης ισοδύναμης αξίας, του κατόχου των εγγράφων.

Η μη παροχή των στοιχείων που ζητούνται παραπάνω ενδέχεται να επιφέρει καθυστέρηση στη διαδικασία της μετάφρασης/επικύρωσης. Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις (PDF, 150 kb) με τους οποίους παρέχουμε τις υπηρεσίες επικύρωσης και μετάφρασης.

Αποστολή με courier και παραλαβή με courier

Στείλτε και παραλάβετε τα έγγραφά σας με courier

Μπορείτε να στείλετε τα έγγραφα που θέλετε να μεταφραστούν/επικυρωθούν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (PDF, 167 kb) από οπουδήποτε στην Ελλάδα με courier:

British Council
Πλατεία Κολωνακίου 17
106 73 Αθήνα

Χρήση προνομιακής υπηρεσίας ACS Courier

Το British Council έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς προνομιακές τιμές για την αποστολή εγγράφων με την ACS Courier, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στον Κατάλογο Χρεώσεων (PDF, 200 kb).

Για να επωφεληθείτε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Καλέστε την ACS Courier στα τηλέφωνα 801 500 1111 / 210 819 0000 και κανονίστε την παραλαβή των εγγράφων σας όποτε σας εξυπηρετεί. Πλήρη κατάλογο των υποκαταστημάτων της ACS θα βρείτε στο δικτυακό τόπο www.acscourier.net/el/myacs/ta-ergaleia-mou/anazitisi-katastimatwn.
 2. Ενημερώστε τον εκπρόσωπο της ACS Courier που θα παραλάβει τα έγγραφά σας ότι η αποστολή θα γίνει με χρέωση του British Council.*
 3. Θα σας ειδοποιήσουμε μόλις λάβουμε τα έγγραφά σας, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τη χρέωσή σας και να προχωρήσουμε στην επικύρωση ή/και μετάφραση.
 4. Η ACS Courier θα σας παραδώσει τα επικυρωμένα/μεταφρασμένα έγγραφα.*

* Το κόστος της υπηρεσίας courier βαρύνει τον πελάτη και προστίθεται στο κόστος των υπηρεσιών μετάφρασης/επικύρωσης. Ενημερώνοντας τον εκπρόσωπο της ACS Courier που θα παραλάβει τα έγγραφά σας ότι η αποστολή θα γίνει «με χρέωση του British Council», επωφελείστε από τις μειωμένες τιμές που έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς.

** Το British Council δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση για λόγους που αφορούν τις εταιρίες courier.

Χρήση άλλης υπηρεσίας courier

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε εταιρεία με την οποία θα στείλετε και θα παραλάβετε τα έγγραφά σας κατόπιν απ’ ευθείας συνεννόησης μεταξύ σας.

Σε αυτή την περίπτωση:

 • το κόστος της υπηρεσίας courier βαρύνει τον πελάτη και η πληρωμή του θα πρέπει να γίνει απευθείας στην εταιρεία courier που θα επιλέξετε*
 • είναι υποχρεωτική η πληρωμή του κόστους υπηρεσιών μετάφρασης ή/και επικύρωσης μέσω τράπεζας.

* Το British Council δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση για λόγους που αφορούν τις εταιρίες courier.

Αποστολή μέσω email και παραλαβή μέσω courier

Στείλτε τα έγγραφά σας με email και παραλάβετέ τα με courier

Σημαντικό – Ελέγξτε παρακάτω τα είδη των εγγράφων που εξαιρούνται από αυτόν τον τρόπο κατάθεσης καθώς απαιτείται η αποστολή του πρωτότυπου εγγράφου μέσω courier:

Εξαιρέσεις

 1. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους εξεταστικούς φορείς της Βρετανίας
 2. Τίτλοι σπουδών που έχουν εκδοθεί από βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και θα υποβληθούν στο Foreign, Commonwealth & Development Office στο Ηνωμένο Βασίλειο για επικύρωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

Χρειάζεται να αποστείλτε ένα ευκρινές σαρωμένο αντίγραφο των εγγράφων που θέλετε να μεταφραστούν/επικυρωθούν και των απαιτούμενων δικαιολογητικών (PDF, 167 kb) σας στο Translation-Verification@britishcouncil.gr (φωτογραφίες εγγράφων δεν γίνονται δεκτές).

Θα σας ειδοποιήσουμε μόλις λάβουμε τα έγγραφά σας, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τη χρέωσή σας και να προχωρήσουμε στην επικύρωση ή/και μετάφραση.

Παραλαβή μέσω courier

Τα έγγραφα σας θα αποσταλούν μέσω ACS Courier στην διεύθυνση που έχετε σημειώσει στο έντυπο αίτησης.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω SMS όταν είναι έτοιμα προς αποστολή.

Πώς θα πληρώσετε τη χρέωση της μετάφρασης και της επικύρωσης

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους (παρακαλούμε να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες):

Πληρωμή κατά την παραλαβή των εγγράφων σας από την ACS (Αντικαταβολή)

 • Πληρώστε τον εκπρόσωπο της ACS Courier όταν παραλάβετε τα επικυρωμένα/μεταφρασμένα έγγραφά σας.
 • Φυλάξτε το απόκομμα της ACS Courier.
 • Αν παραλάβετε τα έγγραφά σας με courier πλην της ACS, είναι υποχρεωτική η πληρωμή μέσω τράπεζας.

Πληρωμή μέσω τράπεζας: Κατάθεση στο λογαριασμό του British Council στην Alpha Bank

Μπορείτε να πληρώσετε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank ή με web banking μέσω της δικής σας τράπεζας μετά την τηλεφωνική/γραπτή ενημέρωση μόλις παραλάβουμε τα έγγραφά σας και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης/μετάφρασης.

Πλήρη κατάλογο των υποκαταστημάτων της Alpha Bank θα βρείτε στο δικτυακό τόπο www.alpha.gr.

Αριθμός λογαριασμού 7140 0200 2002 275
IBAN GR85 0140 7140 7140 0200 2002 275
Όνομα δικαιούχου British Council
BIC/SWIFT CRBAGRAA

Προσοχή:

 • Πρέπει να αναγράψετε το όνομα του κατόχου του εγγράφου στο πεδίο «Αιτιολογία».
 • Φυλάξτε το απόκομμα της τραπεζικής πληρωμής ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της συναλλαγής σας.

Οι χρεώσεις μας

Επιλέγοντας τις υπηρεσίες μετάφρασης και επικύρωσης του British Council επωφελείστε από:

 • την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας
 • τη διεθνή μας αξιοπιστία
 • την εξοικονόμηση χρόνου, καθώς όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ολοκληρώνονται από εμάς.

Οι χρεώσεις μετάφρασης ξεκινούν από €9,00 ανά μεταφρασμένη σελίδα (250 λέξεις). Αυτές οι χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν την απαραίτητη επικύρωση της μετάφρασης, η οποία χρεώνεται ξεχωριστά.

Οι χρεώσεις επικύρωσης γνησιότητας του αγγλικού εγγράφου ξεκινούν από €8,00 ανά έγγραφο.

Θα λάβετε τηλεφωνική ή γραπτή ενημέρωση μόλις παραλάβουμε τα έγγραφά σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τη χρέωσή σας και να προχωρήσουμε στην επικύρωση/μετάφραση.

Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε τον Κατάλογο Χρεώσεων (PDF, 200 kb).

Παραδείγματα

 Είδος εγγράφου Επικύρωση γνησιότητας αγγλικού εγγράφου Μετάφραση και επικύρωση της μετάφρασης Σύνολο
Μονοσέλιδη αναλυτική βαθμολογία που εκδόθηκε από βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα €12,00 €23,00 €35,00
Πιστοποιητικό σπουδών που εκδόθηκε από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Δεν ισχύει €25,50 €25,50
Πακέτο τριών σελίδων που εκδόθηκε από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα/φορέα Δεν ισχύει

€14,00/μεταφρασμένη σελίδα

€16,00/επικύρωση ανά πακέτο

Από €58,00

Εξωτερικοί σύνδεσμοι