Ειρηνικό τοπίο της υπαίθρου

Αναγνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητές μας επηρεάζουν το περιβάλλον, για το λόγο αυτό έχουμε δεσμευτεί στο να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις αυτές βελτιώνοντας την περιβαλλοντική μας απόδοση. Αυτό θα το επιτύχουμε καθορίζοντας και επανεξετάζοντας μια σειρά στόχων που περιγράφονται στο Περιβαλλοντικό Πλαίσιο Κριτηρίων του British Council Environmental Framework Tool (EFT).

Η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπλήρωσης του οράματος, του σκοπού και των αξιών του οργανισμού μας και υποστηρίζεται από τις παρακάτω ενέργειες:

 • την αναθεώρηση και κατανόηση της επίδρασης που έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον
 • τη διασφάλιση ότι κατανοούμε και συμμορφωνόμαστε με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και άλλες περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή δεσμεύσεις
 • τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων για τις δραστηριότητές μας που έχουν σημαντικότερη επίδραση στο περιβάλλον
 • τη διασφάλιση ότι η σχετική στρατηγική μας είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και διατηρείται από όλα τα μέλη του προσωπικού μας, και υποστηρίζεται από την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτισή του
 • την επικοινωνία των στόχων και της προόδου μας στη μείωση των επιδράσεων που έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον σε ενδιαφερόμενα μέλη – συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών μας, της τοπικής διοίκησης και των συνεργατών μας – λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους στόχους αυτών των οργανισμών
 • τον υπολογισμό της επίπτωσης των δράσεών μας στο περιβάλλον κατά το σχεδιασμό τους, στοχεύοντας στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη μείωση της επίδρασης αυτής
 • την αναθεώρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα της στρατηγικής μας έτσι ώστε να περιλαμβάνει τυχών αλλαγές στον οργανισμό μας, τη νομοθεσία, και άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.

Στόχος μας είναι:

 • να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση υλικών, ενέργειας και νερού στις εγκαταστάσεις μας
 • να ελαχιστοποιήσουμε την παραγωγή αποβλήτων και να εφαρμόσουμε πρωτοβουλίες επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης όπου είναι δυνατό
 • να μετρήσουμε το μέγεθος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούμε και να εφαρμόσουμε τρόπους μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματός μας
 • να ενσωματώσουμε περιβαλλοντικά κριτήρια σε αποφάσεις που αφορούν στις προμήθειές μας και να χρησιμοποιήσουμε την επιρροή μας σε προμηθευτές και εργολήπτες για την απόδοση πιο αειφόρων αποτελεσμάτων
 • να παρακολουθούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επαγγελματικών μας μετακινήσεων και να θέτουμε σε προτεραιότητα τη χρήση μεταφορικών μέσων που είναι φιλικά στο περιβάλλον
 • να μειώσουμε την ανάγκη για μετακινήσεις, ενθαρρύνοντας τη χρήση εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας όπως η τηλεδιάσκεψη
 • να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε περιβαλλοντικά κριτήρια στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων μας
 • να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητες και τις δυνάμεις μας ως οργανισμός προκειμένου να επικοινωνήσουμε σημαντικά περιβαλλοντικά μηνύματα σε τοπικό επίπεδο, πχ με τη δέσμευσή μας στην κλιματική ατζέντα.

Μέσα από την περιβαλλοντική μας στρατηγική, εργαζόμαστε για την ανάπτυξη δικτύων και σχέσεων ανάμεσα σε λήπτες αποφάσεων και μελλοντικούς ηγέτες με στόχο την παγκόσμια αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.