Η κριτική επιτροπή του FameLab

Οι κριτές προέρχονται από τους παρακάτω χώρους:

  • επιστήμη
  • επικοινωνία της επιστήμης
  • μέσα μαζικής επικοινωνίας
  • ακαδημαϊκή κοινότητα
  • προηγούμενοι FameLabbers.

Κριτική επιτροπή FameLab

  • Κώστας Καρπούζης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Νικόλαος Πρωτονοτάριος, Ακαδημία Αθηνών
  • Λίλα Κουμάντου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών