Ομάδα μαθητών συζητούν σε εργαστήριο «Life Skills»

Το πρόγραμμα Life Skills αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες:

 • Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Ενεργούς Πολίτες, ένα σύνολο εργαστηρίων έξι διδακτικών ωρών για μαθητές από 10 έως 16 ετών
 • Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες, ένα σύνολο εργαστηρίων έξι διδακτικών ωρών για μαθητές και νέους από 16 έως 24 ετών.

Και οι δύο ενότητες υλοποιούνται ή από εκπαιδευτή του British Council ή από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό με τη δική μας καθοδήγηση και ύστερα από επιμόρφωση.

Τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές και τους νέους να ανταπεξέλθουν σε ζητήματα και ερωτήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Στις δεξιότητες αυτές συμπεριλαμβάνονται η εμπιστοσύνη, η αυτοπεποίθηση, η λήψη αποφάσεων, η ικανότητα να παραμένουν ασφαλείς και υγιείς ώστε να εξελιχθούν σε επιτυχημένους ενήλικες.

Στόχοι του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να διδαχθούν να:

 • συμμετέχουν ενεργά σε διάφορους τρόπους λήψης αποφάσεων και ψηφοφορίες
 • αξιολογούν το δίκαιο και το άδικο σε διάφορες καταστάσεις, να κατανοούν ότι η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία και να ερευνούν τον ρόλο του Δικαίου στην τήρηση της τάξης και την επίλυση διαφορών
 • κρίνουν πώς εκτιμάται η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η διαφορετικότητα, η ανοχή, ο σεβασμός και η ελευθερία από ανθρώπους διαφορετικών πεποιθήσεων, υπόβαθρων και παραδόσεων εντός μιας δημοκρατικής κοινωνίας που μεταβάλλεται
 • κατανοούν τον ρόλο των πολιτών σε σχέση με τη λογοδοσία όσων διαθέτουν εξουσία
 • εξερευνούν τις διαφορετικές, εθνικές, τοπικές, εθνοτικές και θρησκευτικές κουλτούρες, ομάδες και κοινωνικά σύνολα (στην Ελλάδα) και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους
 • λαμβάνουν υπόψη τους τις διάφορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Ελλάδας, της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.

Μεθοδολογία

Η πιο αποτελεσματική μορφή μάθησης στην εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής είναι:

 • ενεργός: δίνει έμφαση στη μάθηση μέσω της πράξης
 • διαδραστική: χρησιμοποιεί τη συζήτηση και το διάλογο
 • σχετική με τα πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και η κοινωνία
 • κριτική: ενθαρρύνει τους νέους να σκέφτονται μόνοι τους
 • συνεργατική: περιλαμβάνει ομαδική εργασία και συνεργατική μάθηση
 • συμμετοχική: δίνει τη δυνατότητα στους νέους να συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης στις δεξιότητες ζωής;

Η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής περιλαμβάνει ευρύ φάσμα στοιχείων μάθησης:

 • Γνώση και κατανόηση: Για θέματα, όπως νόμους και κανόνες, τη δημοκρατική διαδικασία, τα μέσα ενημέρωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα, το χρήμα και την οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον κόσμο ως μια παγκόσμια κοινότητα, καθώς και για έννοιες όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία, η εξουσία και το κράτος δικαίου.
 • Δεξιότητες και ικανότητες: Κριτική σκέψη, ανάλυση πληροφοριών, έκφραση απόψεων, συμμετοχή σε συζητήσεις και διαλόγους, διαπραγμάτευση, επίλυση διαφορών και συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις.
 • Αξίες και συμπεριφορές: Σεβασμός για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, δεκτικότητα, ανοχή, θάρρος για υποστήριξη μιας άποψης και προθυμία να ακούμε, να συνεργαζόμαστε και να υπερασπιζόμαστε άλλους ανθρώπους.

Για τις ανάγκες αυτού του προγράμματος εστιάζουμε σε δεξιότητες ζωής που σχετίζονται με:

 • τον σεβασμό για τον εαυτό μας και τους άλλους
 • την επικοινωνία
 • τις κοινωνικές δεξιότητες.

Γλωσσικές δεξιότητες

Το πρόγραμμα βοηθάει επίσης τους μαθητές δίνοντάς τους την ευκαιρία να:

 • απαντούν σε πολύπλοκες ερωτήσεις
 • εξηγούν απλές επιλογές με δομημένη αιτιολόγηση
 • διαπραγματεύονται τη σειρά με την οποία θα μιλούν
 • ακούν ενεργά και να αμφισβητούν τη συνεισφορά των άλλων
 • εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές και να αξιολογούν
 • κατανοούν τη συνεισφορά των άλλων και ως αποτέλεσμα να συνεισφέρουν με τη σειρά τους
 • εξετάζουν κείμενα για να εντοπίζουν πληροφορίες
 • εξάγουν την κεντρική ιδέα και τη γενική εντύπωσή τους
 • εξάγουν συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω προσεκτικής ανάγνωσης.