Συμμετέχοντες σε συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών Μουσείων

Τι είναι το Δίκτυο Επαγγελματιών Μουσείων;

Η πρώτη International Museum Academy του British Council εκκίνησε τη δημιουργία του Δικτύου Επαγγελματιών Μουσείων. Στο πλαίσιο του προγράμματος Transforming Future Museums, το British Council υποστηρίζει τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός δικτύου ομότιμων επαγγελματιών των μουσείων, ένα δίκτυο γνώσης για την καλλιέργεια μιας νέας εργασιακής και γνωσιακής κουλτούρας στο περιβάλλον εργασίας του χώρου των Μουσείων.

Το Δίκτυο Επαγγελματιών Μουσείων φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες του χώρου των μουσείων και των πολιτιστικών οργανισμών και να τους ενθαρύνει σε μια πορεία ατομικής και συλλογικής επαγγελματικής ανάπτυξης με στόχο τη μελλοντική ευημερία των μουσείων και των ανθρώπων τους. Επιδίωξή μας είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα επαγγελματιών του πολιτισμού που να ενθαρρύνει την εξωστρέφεια, ένας τόπος ανάπτυξης δεξιοτήτων, ανταλλαγής γνώσεων, καλών πρακτικών, δικτύωσης και υποστήριξης.

Οι αρχές ενός ομότιμου δικτύου:

 • μέσο διεύρυνσης ευκαιριών και συνεργασιών
 • χώρος ανάπτυξης δεξιοτήτων και πραγματογνωμοσύνης
 • άξονας ανταλλαγής και αμοιβαιότητας
 • κέντρο συλλογικής ενδυνάμωσης και συνηγορίας.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ποιοι είναι οι στόχοι του δικτύου;

Το Δίκτυο Επαγγελματιών Μουσείων έχει ως στόχο:

 • να ενθαρρύνει τις εργασιακές σχέσεις κυρίως γύρω από τη συνεργασία και την καινοτομία
 • να δημιουργήσει ένα ισχυρό εθνικό δίκτυο επαγγελματιών, το οποίο θα προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών και τα μέλη του οποίου θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την υποστήριξη και προβολή του χώρου με ευκαιρίες δικτύωσης στο εξωτερικό
 • να παρέχει στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών μουσείων και την ευκαιρία να συνδεθούν με άλλα ιδρύματα και με μεμονωμένους επαγγελματίες σε ένα διεθνές περιβάλλον
 • να διευρύνει το όραμα και να ενισχύσει την επαγγελματική τους αυτοπεποίθηση, ενδυναμώνοντάς τους ώστε να γίνουν φορείς αλλαγής μέσα στους οργανισμούς τους και διαμορφωτές του μέλλοντος
 • να παρέχει στα μέλη του Δικτύου ευκαιρίες και υποστήριξη για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη
 • να συμβάλει στην ανάδειξη της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μουσείων και τον σύγχρονο ρόλο που μπορούν να αναλάβουν για την πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη
 • να έρθει σε επαφή με παρόμοια δίκτυα εντός της Ευρώπης και διεθνώς
 • να έρθει σε επαφή με άλλους επαγγελματικούς χώρους.

Ποιος μπορεί να πάρει μέρος στο Δίκτυο Επαγγελματιών Μουσείων;

Η πρωτοβουλία του Δικτύου Επαγγελματιών Μουσείων απευθύνεται σε νέους – αλλά και πιο έμπειρους – επαγγελματίες που εργάζονται πάνω σε διάφορες ειδικότητες στο χώρο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Ειδικά:

 • επαγγελματίες του χώρου των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • ελεύθεροι επαγγελματίες και επιμελητές στο χώρο της πολιτιστικής διαχειρισης και κληρονομίας καθώς και ελεύθεροι επιμελητές
 • υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο χώρο των μουσείων και του πολιτισμού
 • άλλοι επαγγελματίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε εργασίες μουσείων.

Συναντήσεις:

Το τελευταίο έτος ολοκληρώσαμε δέκα συναντήσεις με το Δίκτυο Επαγγελματιών Μουσείων που καλύπτουν τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 1. Το δίκτυο και ο ρόλος μου
 2. Από το δίκτυο στην κοινότητα
 3. Διεθνής Ακαδημία Μουσείων Αθήνα
 4. Διεθνής Ακαδημία Μουσείων Θεσσαλονίκη
 5. Ενημέρωση από τις ομάδες εργασίας
 6. Προσβασιμότητα και μουσεία
 7. Αξιολόγηση και μουσεία
 8. Παράλληλες εκδηλώσεις σε μουσειακούς χώρους
 9. Ψηφιακές Δεξιότητες στα μουσεία
 10. Έρευνα κοινού στα μουσεία

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Σοφία Χανδακά, Συντονιστή Δικτύου Επαγγελματιών Μουσείων

Email MuseumNetwork@britishcouncil.gr
Τηλέφωνο 210 369 2358